Forskning vid Nationalekonomiska institutionen

Foto: Iffat Khan

Vid Nationalekonomiska institutionen forskar vi framför allt inom områdena arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Dessutom pågår viss forskning inom ekonometri, familjeekonomi, finansiell ekonomi, hälsoekonomi (HEFUU) och utvecklingsekonomi. Vi samarbetar även med Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Den arbetsmarknadsekonomiska forskningen bedrivs inom ramen för Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), som är ett tvärvetenskapligt forskningscenter bestående av nationalekonomer, statsvetare och jurister. Dessutom sker en stor del av forskningen i samarbete med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Forskningsprojekten behandlar exempelvis frågor om effekter av utbildningsreformer, utformningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt migration.

Den makroekonomiska forskningen gäller bland annat frågor om lönebildningen i öppna ekonomier. Det finns även projekt om penningpolitikens effekter vid förekomst av lönestelhet och om prisbildning på företagsnivå.

Forskningen inom offentlig ekonomi bedrivs inom ramen för Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) och undersöker bland annat hur ett skattesystem bör utformas, vilka effekter olika skatter har på individers och företags beteende, samspelet mellan politiker och väljare, samt inkomstfördelningens förändring över tid.

 

Kontakt

Arbetsmarknadsekonomi:
Per-Anders Edin, professor, lärostol i arbetsmarknadsrelationer
Telefon: (+46)18 - 471 10 97
E-mail: per-anders.edin@nek.uu.se

Makroekonomi:
Nils Gottfries, professor, lärostol i nationalekonomi
Telefon: (+46)18 - 471 23 04
E-mail: nils.gottfries@nek.uu.se

Offentlig ekonomi:
Eva Mörk, professor, lärostol i nationalekonomi (offentlig ekonomi)
Telefon: (+46)18 -471 10 96
E-mail: eva.mork@nek.uu.se