Nationalekonomi ger verktyg för att analysera samhällsekonomiska frågor

Många högkvalificerade jobb inom både privat och offentlig verksamhet kräver en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. För att framgångsrikt kunna utföra sådana arbetsuppgifter behövs ett systematiskt arbetssätt för insamlande av data och information, analys av frågeställningar samt formulerande av slutsatser. Nationalekonomi tillhandahåller de verktyg som behövs för att analysera många viktiga samhällsfrågor. Verktygen kan bestå av såväl teoretiska som empiriska metoder. För vissa frågor kan det bästa angreppssättet vara att använda en förenklad teoretisk modell som beskriver hur en händelse kan förväntas påverka individer eller företag, som till exempel vilka effekter en förändring av reporäntan troligen kan medföra. För andra frågor kan empiriska metoder behövas. Då analyseras datamaterial för att undersöka effekterna av någon förändring - exempelvis för att se hur en genomförd skatteförändring påverkat invånarna. För många frågor kan det vara lämpligt att kombinera teoretiska och empiriska metoder.

Studierna i nationalekonomi i Uppsala har som mål att ge studenterna de kunskaper om teoretiska och empiriska metoder som krävs för att de ska kunna hantera de kvalificerade arbetsuppgifter ekonomer vanligen möter i arbetslivet. Genomgående betonar vi även vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt både vid val av metoder och tolkning av data och resultat. Vi eftersträvar också att all undervisning ska ha en tydlig förankring i aktuell forskning. Dessa mål uppnås genom studier av såväl nationalekonomins två huvudområden mikroteori (som fokuserar på enskilda individer och företag) och makroteori (som fokuserar på hela ekonomin) som studier av olika specialområden, exempelvis arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi.

Senast uppdaterad: 2023-08-04