Bild av interiör Ekonomikum

Om oss

Nationalekonomiska institutionen har sina lokaler i Ekonomikum på Kyrkogårdsgatan 10 i Uppsala. Institutionen har ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Organisation

Institutionen leds av prefekten och institutionsstyrelsen. Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp dessa och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen. Prefekt, ställföreträdande prefekt och studierektorer ansvarar för den direkta ledningen av institutionens arbete och för att styrelsens beslut verkställs.

Ledning och styrelseledamöter

Arbetsmiljö och likabehandling

Nationalekonomiska institutionen arbetar aktivt för att alla anställda och studenter ska ges lika rättigheter och möjligheter samt att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Institutionen arbetar även aktivt med att mer allmänt säkerställa en god arbetsmiljö för både personal och studenter.

Arbetsgrupper

Arbetsmiljöplan 2018

Senast uppdaterad: 2022-09-29