En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt

2021-05-18

I den nya rapporten till ESO summerar Mikael Elinder och Oscar Erixson svensk och internationell forskning om arvsskatt; vad den betyder för statens intäkter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och förmögenhetsfördelning. 

Mikael Elinder och Oscar Erixson

Författarna söker också förklaringar till att arvsskatten är så impopulär bland medborgarna, trots att det är få som betalar den. Mot bakgrund av de presenterade erfarenheterna och lärdomarna tar författarna fram en principskiss för hur en möjlig framtida arvsskatt skulle kunna se ut.

Läs mer om rapporten på ESOs hemsida

Senast uppdaterad: 2022-10-07