Eva Mörk invald i Kungliga Vetenskapsakademin

2020-02-24

Vid Kungliga vetenskapsakademins sammankomst den 12 februari valdes Eva Mörk in som ledamot i Akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Eva Mörk

-Ett mycket hedrande uppdrag och jag ser fram emot att bidra till KVAs arbete framöver, säger Eva Mörk.

Kungliga vetenskapsakademin skriver om valet av Eva Mörk att hon "har en omfattande produktion bakom sig inom både offentlig och politisk ekonomi samt arbetsmarknadsekonomi. I sin nuvarande forskning studerar hon sambandet mellan hälsa, socioekonomisk bakgrund och social rörlighet. Det handlar till exempel om i vilken utsträckning dålig hälsa under barndomen inverkar på studieresultat och arbetsmarknadsutfall i vuxen ålder. Men Eva Mörk har en mycket stor spännvidd. Ett exempel på det är att hon även publicerat sig i American Political Science Review, den topprankade tidskriften i statsvetenskap. I artikeln undersöker hon (tillsammans med Matz Dahlberg) om det finns evidens som tyder på att politiker fördelar budgetmedel utifrån valtaktiska hänsyn. Hon har tidigare varit ämnessakkunnig vid Finansdepartementet och var med och skrev slutbetänkandet till 2011 års Långtidsutredning. Utredningens syfte var att studera vilka möjligheter det finns att skapa en arbetsmarknad som i större utsträckning än i dag karaktäriseras av en låg arbetslöshet och goda incitament för både arbetsgivare och arbetstagare. Eva Mörk har varit medlem av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne sedan 2011, till en början som adjungerad, numera som ordinarie."

John Hassler och Carina Mood, båda vid Stockholms universitet, valdes också in som ledamöter i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. 

Läs nyheten på KVAs hemsida

Senast uppdaterad: 2023-06-21