Oskar Nordström Skans leder projekt om AI och robotars påverkan på arbetsmarknaden

2019-09-09

En av de stora framtidsfrågorna i samhället är hur robotar och artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden. Ett forskningsprojekt, under ledning av Oskar Nordström Skans, kommer att undersöka vad denna omställningen innebär. 

Oskar Nordström Skans

Projektet utgår från företags användande av teknologiska innovationer och frågor som detta för med sig. Vad händer med antalet arbetstillfällen? Hur påverkas efterfrågan på förmågor och utbildningsinnehåll? Hur påverkas kvinnors och mäns arbetsmarknad och vilka blir följdverkningarna för de berördas familjer? Vilka kravs ställs på omställning, inom och mellan företag? Hur bör utbildning och ersättning och kollektivavtal utformas för att hantera detta?   

Genomgående syftar projektet till att belysa hur efterfrågan på olika typer av arbetskraft förändras i samband med införande av teknologi som baseras på artificiell intelligens. 

– Det finns redan ett stort allmänintresse kring de här frågorna och behovet av mer forskning är också stort. Vi har redan en stark forskningsmiljö kring teknologi och arbetsmarknad vid UCLS och nationalekonomiska institutionen. Det skall bli spännande att få leda den forskningen vidare mer specifikt mot frågor som rör betydelsen av AI, säger Oskar Nordström Skans.

Forskargruppen är knuten till Uppsala Center för Labor Studies (UCLS) vid Nationalekonomiska institutionen som kopplar samman forskare inom nationalekonomi, statskunskap och arbetsrätt.  

Projektet ingår i ett nationellt forskningsprogram, WASP-HS, som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

Fakta om WASP-HS 
Forskningsprojektet ingår i WASP-HS, humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Det är ett nationellt forskningsprogram som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Det tioåriga forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället. 

Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt. 

Läs mer om Wasp här: http://wasp-hs.org/ 

Senast uppdaterad: 2022-10-07