Industrirobotar ökar lönerna för anställda

2018-10-22

Införandet av industrirobotar har förutom att öka produktiviteten också ökat lönerna för de anställda. Samtidigt har industrirobotarna har också förändrat arbetsmarknaden genom att antalet arbetstillfällen för högutbildade ökar samtidigt som det minskar för lågutbildade.

Fotografi på industrirobot som skär plåt med laser.
Analyser av statistik från 17 länder visar att införandet av industrirobotar har medfört högre löner för de anställda samtidigt som produktionen har ökat. Foto/bild: Andrey Armyagov/mostphotos.com

I studien ”Robots at work” skriven av Georg Graetz, forskare vid nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet, och Guy Michaels, London School of Economics, har industrirobotarnas påverkan på arbetstillfällen, produktivitet och tillväxt undersökts. Studien är en empirisk analys av den ekonomiska effekten av industrirobotar och bygger på statistik från 17 länder 1993-2007 inom 14 olika typer av industrier. 

Industrirobotar är programmerbara och används mycket för montering, paketering, inspektion och jordbruksskörd. Under den undersökta perioden ökade användningen av industrirobotar kraftfullt samtidigt som priset för robotarna sjönk med cirka 80 procent med hänsyn tagen till ökande kvalitet.

Arbetstillfällen och löner

– Vi kan se att industrirobotar ökar de anställdas löner, ökar produktiviteten och att antalet arbetstillfällen för lågutbildade och även i viss mån för medelutbildade minskar samtidigt som arbetstillfällena ökar för högutbildade, säger Georg Graetz.

Georg Graetz

Analysen visar alltså att industrirobotarna ökar löneläget för de anställda.

– Troligen fördelas vinsterna som införandet av robotarna ger mellan företaget och de anställda.

Sammansättningen på arbetsmarknaden förändras mot en större andel högutbildade, samtidigt tyder studien på att det sammanlagda antalet arbetstillfällen inte påverkas av industrirobotarna.

Ökad produktivitet

Industrirobotar ökade årligen tillväxten av BNP i de undersökta länderna med 0,37 procentenheter och arbetsproduktiviteten ökade med 0,36 procentenheter.

– Det betyder att utan industrirobotar hade tillväxten och arbetsproduktiviteten varit cirka 5 procent lägre under de 14 år vi har studerat.

Robotarnas bidrag till ekonomin är jämförbar med järnvägens ekonomiska betydelse på 1800-talet eller det mer dagsaktuella tillskottet från informations- och kommunikationsteknologi.

– I sammanhanget är det intressant att notera att industrirobotar bara står för 2 procent av kapitalet, vilket är mycket mindre än tidigare teknologiska drivkrafter för tillväxt.

Av de undersökta länderna ökade antalet robotar mest i Tyskland, Danmark och Italien. Länder som hade en snabbare ökning i antalet robotar hade också en större ökning av arbetsproduktiviteten.

Troligen fortsatt öka produktivitet

Resultaten i studien tyder på att ett ökande antal robotar ger en minskad ökning av produktiviteten, det vill säga det finns en begränsad potential för att utnyttja robotar i produktionen. Men forskarna bedömer ändå att robotar kommer fortsätta att bidra till en ökning av tillväxt och produktivitet.

– Industrirobotarna utvecklas och kommer kunna göra mer och samtidigt kommer det nya typer av robotar, till exempel medicinrobotar som kan kirurgi eller olika typer av transportrobotar. Den utvecklingen kommer bidra till fortsatt tillväxt och produktionsökning.

Anders Berndt 

Senast uppdaterad: 2023-06-21