Ny rapport: Yrken som försvinner

2019-09-03

Att arbeta i ett yrke som senare försvinner på grund av exempelvis teknologisk utveckling har historiskt haft måttliga negativa effekter för den genomsnittlige arbetstagaren: 2–5 procent lägre inkomster under en 30-årsperiod. De lägst betalda förlorade dock betydligt mer, visar en ny rapport.

Antalet maskinskrivare, korrekturläsare och montörer har vid sidan av flera andra yrkesroller minskat kraftigt sedan 1980-talet, delvis till följd av den teknologiska utvecklingen. De som jobbade i dessa krympande yrken har de senaste decennierna oftare varit utan arbete och har även haft lägre arbetsinkomster jämfört med liknande arbetstagare i stabila yrken. I genomsnitt hade de 2–6 månaders kortare anställning och 2–5 procent lägre totala inkomster.

– Effekterna av att befinna sig i ett yrke som är på tillbakagång är mindre än vad som befarats, säger Sofia Hernnäs som är doktorand vid nationalekonomiska institutionen och en av flera rapportförfattare.

– Trots den kraftiga minskningen i sysselsättning på yrkesnivå finner vi rätt begränsade sysselsättnings- och inkomstförluster för individerna.

De lägst betalda inom varje yrke förlorar mest

Låginkomsttagarna påverkades mer. Den tredjedel som var lägst betald inom varje yrke fick under trettioårsperioden minskade inkomster med 8–11 procent jämfört med liknande arbetstagare i stabila yrken. Låginkomsttagarna var betydligt oftare utanför arbetskraften, de pensionerades tidigare och var oftare arbetslösa samt i arbetsmarknadspolitiska program.

– Även om de genomsnittliga förlusterna är begränsade, troligen på grund av yrkesmässig rörlighet och pensionsavgångar, döljer det sig en ojämn fördelning där de som hade lägst inkomster tappade mest, avslutar Sofia Hernnäs.

Fakta

Rapportförfattarna kombinerar amerikanska yrkesdata med svenska data på individnivå. De har klassificerat yrken som minskande baserat på antalet arbetstagare 2016 jämfört med 1985. Individernas inkomster, sysselsättning och andra utfall har mätts under perioden 1985–2013

Publikation

IFAU-rapport 2019:20 ”Yrken som försvinner. Konsekvenser för arbetskraften” är en sammanfattning av Working paper 2019:19. Rapporterna är skrivna av Per-Anders Edin, Georg Graetz och Sofia Hernnäs vid Uppsala universitet samt Tiernan Evans och Guy Michaels vid London School of Economics.

Annica Hulth

Last modified: 2023-06-21