Ökad gemenskap mellan grannar kan minska brottslighet

2022-04-26

Artikeln Bolstering community ties as a mean of reducing crime
publiceras i Journal of Economic Behavior and Organization
Författare: Magdalena Domínguez and Daniel Montolio

  • En insats som skulle förbättra hälsan och lyfta utsatta områden ledde istället till mindre våld i nära relationer och färre narkotikabrott.
  • Forskarnas slutsats är att brottsligheten minskade tack vare stärkta relationer mellan invånarna.
  • Alternativ till ”hårdare tag” vad gäller politik och interventioner kan bidra till att minska brottsligheten i utsatta områden.
Grafen visar policyns effekt på antalet brott i nära relationer och möten i grannskapet. Efter policyn etableras fler grannskapsföreningar (en proxy för starkare band mellan boende) och brott i nära relationer minskar.

Ett program som syftade till att förbättra hälsan och lyfta de mest utsatta stadsdelarna i Barcelona minskade brottsligheten.

Inom programmet arrangerades boendemöten för att diskutera frågor kring hälsa och välbefinnande. När forskarna undersökte effekterna av dessa möten, fann de inga tecken på att hälsan förbättrades. Däremot fann de att den lokala brottsligheten gick ned.

Brott i nära relationer minskade med 28 %, brott mot andra personer med 12 % och övriga brott, inklusive narkotikabrott med 18 %. Brottsligheten bland unga minskade också.

Forskarnas slutsats är att brottsligheten gick ner därför att samhället och invånarna blev mer sammansvetsade. Mötena i sig skapade alltså relationer som var viktigare än mötenas innehåll.

Resultaten är viktiga i arbetet för att hitta alternativ eller komplement till de mer traditionella sätten att arbeta med brott och brottsförebyggande åtgärder.

Kostnaden för insatsen var ca. 700 SEK per år för varje programdeltagare; ett lågt pris för att reducera brottsligheten i utsatta områden.

Senast uppdaterad: 2021-09-20