Tentamensregler och betygsättning - Nationalekonomiska institutionen

Tentamen ges efter varje kurs; en ordinarie tentamen och en omtentamen. Prov som ingår i kurs bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Anmälan

Tentamensanmälan till ordinarie tentamen och omtentamen görs via Studentportalen. Sista anmälningsdag för tentamen är normalt 12 dagar före tentamensdagen. Den som inte har anmält sig i tid kommer inte att få någon plats i skrivsalen.

Vid tentamen måste varje student legitimera sig med godkänd fotolegitimation. Om så inte sker kommer skrivningen inte att rättas.

Tentamensresultat och utlämning

Tentamensresultat skickas till studentmailadressen via Studentportalen. Tentamensutlämning sker i receptionen på entréplan vars öppettider är måndag - torsdag kl. 08:00-21:00, fredag 08:00-19:00 och lördag 09:00-16:00 (medtag legitimation). Skrivningarna finns tillgängliga i tentamensutlämningen två år efter respektive tentamen.

Omprövning av tentamensresultat

Enligt högskoleförordningen ska en examinator ändra ett beslut om betyg om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Om du anser att rättningen eller poängsättningen av en tentamen är uppenbart oriktig ska du inte kvittera ut din tentamen. Istället ska du vända dig till den personal som har hand om tentamensutlämningen och be om en kopia på din tentamen och en blankett för "Omprövning av tentamensresultat". På blanketten anger du för vilka frågor du anser rättningen eller poängsättningen är uppenbart oriktig. De aktuella frågorna kommer sedan att granskas ytterligare en gång av examinatorn.

Blankett för omprövning av tentamensresultat

Om du anser att du fått fel betyg eller att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till och du har begärt ändring hos examinator utan att få gehör kan du vända dig till Uppsala universitets betygsombudsmän. Betygsombudsmännen är två lärare med stor erfarenhet av examination inom olika områden, och som har utsetts av rektor efter samråd med studentkårernas ordförande. Det är dock viktigt att notera att betygsombudsmännen inte själva kan ändra betyg eller fatta andra beslut.

Läs mer om Uppsala universitets betygsombudsman

Ny kurslitteratur

Notera att kurslitteraturen ändras regelbundet, dels i form av nya upplagor av tidigare böcker, dels i form av nya böcker och artiklar. Efter varje kurs ges en ordinarie tentamen, omtentamen och ofta en uppsamlingstentamen i augusti. Därutöver ges normalt inga ytterligare tentamenstillfällen. Tentera därför av respektive kurs samma termin som du läser den. Att kurslitteraturen ändrats är inget skäl till att begära en extra tentamen.

Fusk och plagiat

Högskoleförordningen föreskriver att disciplinära åtgärder får vidtas mot en student som:

  1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas,
  2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen utbildningen vid läroanstalten.

Om skrivningsvakten skulle misstänka någon för fusk åligger det honom/henne att tala med tentanden och att omhänderta eventuellt bevismaterial. Varje misstanke anmäls sedan till institutionen. Institutionen är i sin tur skyldig att anmäla varje misstanke om fusk eller försök till fusk till rektor, som avgör om universitetets särskilda disciplinnämnd behöver ta upp ärendet. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av till följd av fusk eller försök till fusk är varning eller avstängning upp till sex månader.

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer grundutbildnig:

Tomas Guvå
Telefon: (+46)18 - 471 51 28
E-mail: tomas.guva@nek.uu.se

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se