Kursvärdering och kvalitetssäkring - Nationalekonomiska institutionen

Vi genomför två typer av kursvärderingar, fortlöpande och avslutande.

Fortlöpande utvärderingar

När en kurs börjar öppnas en länk för synpunkter som hålls öppen under hela kursen. Studenterna kan använda länken för att skicka sina synpunkter om en pågående kurs till studierektor. Studierektor kommer sedan att vidarebefordra synpunkterna till berörda lärare. Vi kan inte lova att alltid förändra en pågående kurs även om det finns skäl för det eftersom vissa förändringar kräver mer tid och planering. Däremot försöker vi att vidta åtgärder i den mån det är möjligt. Naturligtvis kommer vi att beakta de synpunkter som framkommer här för utvecklingen av kursen.

Avslutande kursvärderingar

Alla kurser som ges vid institutionen kommer att utvärderas efter att de avslutats. Slutvärderingar kan genomföras med hjälp av pappersenkäter, webbaserade enkäter och möte med studenter. Utvärderingsformen bestäms av de aspekter som ska belysas för tillfället. Det innebär att en del av våra utvärderingar kommer att vara generella medan andra kan vara kursspecifika. Frågeformulären struktureras runt konkreta frågor för att resultaten skulle kunna användas i förbättringsarbeten. Pappersenkäter kommer att användas när en kurs ges för första gången eller när en kurs genomgår omfattande förändringar. Utvärderingen kommer att vara schemalagd för att säkra hög svarsfrekvens. När en kurs är etablerad kan vi använda korta, webbaserade enkäter som normalt skall bestå av standardfrågor. Vi kan ibland skräddarsy webbenkäterna när vi vill ta reda på studenternas synpunkter på vissa specifika frågor. Vid behov kan vi också ordna muntliga, informella utvärderingsmöten efter en avslutad kurs. Utvärderingsmöten används för att komplettera andra utvärderingar genom direkta samtal med studenter. Vi kommer också att utnyttja dessa möten för att få studenternas opinion om idéer och förslag om förändringar i kurser samt utveckling av nya kurser.

Uppföljning av kursvärderingar

Alla kursvärderingar sammanställs av studierektor och resultaten lämnas till berörda lärare. Studierektor och lärarna kommer sedan att diskutera resultaten och eventuella förslag om förbättringar. Personliga diskussioner mellan studierektor och lärare kommer att ske även när allt fungerar väl. Sammanställningen av kursvärderingar och eventuella åtgärder för förbättringar kommer att arkiveras i en pärm på expeditionen och vara tillgänglig för alla intresserade.

Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för kursutvärderingar

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se