Diskriminering och likabehandling - Nationalekonomiska institutionen

Diskrimineringslagen

Vid Uppsala universitet ska ingen bli diskriminerad på grund av könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta regleras i Diskrimineringslagen. Universitetet har också en likabehandlingsplan för studenter. Den grundar sig på planer avseende områdena jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Läs mer om Diskrimineringslagen

Läs mer om Uppsala universitets plan för likabehandling av studenter

Läs mer om förbud och åtgärder mot diskriminering

Anmälan

Har du råkat ut för kränkningar eller diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen kan du göra en anmälan. Vänd dig till någon av följande personer:

  • Prefekt Per-Anders Edin (per-anders.edin@nek.uu.se)
  • Ställföreträdande prefekt Eva Mörk (eva.mork@nek.uu.se)
  • Jämställdhetsombud Stefan Eriksson (stefan.eriksson@nek.uu.se)
  • Uppsala universitets enhet för lika villkor (likavillkor@uadm.uu.se)

Alla inkomna anmälningar behandlas med största hänsyn till anmälaren och kommer inte delges andra utom de som är direkt berörda.

Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se