Översikt av standardspåret - Nationalekonomiska institutionen

Första terminen

Den första terminen inleds med kärnkurser i mikro- och makroteori samt analytiska metoder. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng. Under den första delen av terminen läser studenterna kurserna Microeconomic Theory och Analytical Methods parallellt på halvfart. Microeconomic Theory är en avancerad mikroteorikurs som ger studenterna en mer djupgående förståelse för bland annat allmän jämviktsanalys samt konsumtions- och produktionsteori. Analytical Methods består av två delar – matematisk analys och spelteori. Den matematiska analysdelen ger studenten de matematiska grundkunskaper som krävs för mer avancerade studier inom mikroekonomi och ekonometri. Den andra delen ger studenten en introduktion till grundläggande spelteoretiska koncept.

De kurser som ingår i den andra delen av terminen är Topics in Microeconomics and Macroeconomic Theory. Topics in Microeconomics är en kurs där mikroekonomisk teori tillämpas på olika ekonomiska frågor. Kursen Macroeconomic Theory är en introduktion till nutida avancerad makroekonomi och tar upp ämnen som ekonomisk tillväxt, konjunkturcykler, konsumtion, investeringar, arbetslöshet och makroekonomisk politik.

Andra terminen

Den andra terminen består av kurser i statistik, ekonometrisk teori och tillämpad ekonometri. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng och kurserna läses efter varandra på helfart.

De två första kurserna denna termin är Introductory Econometrics och Applied Econometrics. Den första kursen behandlar grundläggande sannolikhetslära, statistisk härledning och de grundläggande koncepten inom ekonometri. Den andra kursen fokuserar enbart på identifikationsfrågor. Studenterna kommer att lära sig att tillämpa och kritiskt utvärdera hur moderna identifikationsmetoder tillämpas (som, exempelvis, difference-in-difference, IV-metoder och regression discontinuity design). Undervisningen består av vanliga föreläsningar och av övningar i datorsalen. Examineringen är i form av en hemtentamen.

Den tredje kursen är Topics in Econometrics. I denna kurs genomför studenten en replikation av en tidigare publicerad artikel inom nationalekonomi. I denna kurs kommer endast ett fåtal vanliga föreläsningar att äga rum. Lärarens roll kommer mer eller mindre enbart att vara som handledare åt studenterna. Målet med denna kurs är att låta studenterna ”få lite smuts under naglarna” genom att få arbeta mer eller mindre självständigt med verklig data. Denna kurs ger även en bra förberedelse för det följande uppsatsarbetet.

Den sista kursen den andra terminen är Policy Evaluation. Denna kurs ges i samarbete med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU ligger bredvid nationalekonomiska institutionen och de formella och informella banden mellan institutionen och institutet är väldigt starka. IFAU har ungefär tjugo forskare anställda och många av dessa arbetar även deltid vid institutionen. Lärarnas expertkunskaper i hur verkliga politik utvärderas är väldigt värdefulla för våra studenter.

Tredje terminen

Målet med den tredje terminens kurser är att bygga vidare på den kunskap som införskaffades under de två första terminerna. Det är möjligt att välja mellan ett antal kurser med fokus på tillämpning. Institutionen erbjuder följande valbara kurser: Financial Theory, Applied Macroeconomics, Public Economics, Political Economics och Labour Economics. Studenterna kan under denna termin även ta kurser i andra ämnen, såsom statskunskap eller matematik.

Vi se gärna att våra studenter väljer kurser som maximerar deras möjligheter att skriva utmärkta uppsatser. De flesta av våra kurser under den tredje terminen är utformade utifrån detta. Exempelvis har en del studenter med framgång använt sina pm inom, exempelvis, politisk ekonomi som ett slags embryo för sina masteruppsatser.

Fjärde terminen

Den fjärde terminen används för arbete med den slutgiltiga masteruppsatsen (30 högskolepoäng).

 

 

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se